top of page
Verkeersveiligheid

Half 2020 waren de meeste Jetse straten al zone 30 en vanaf 2021 is dat, dankzij de Stad 30, het geval voor het hele grondgebied, behalve 2 grote assen. Het maakt de stad veiliger en aangenamer voor iedereen. Op een aantal plaatsen visualiseerden we de Stad 30 door ingrepen zoals brede trottoiroortjes, plateaus, veiliger schoolomgeving, veiliger kruispunten.

 

Het fietspad op de Crocqlaan is gerenoveerd. Ook kwamen er woonerven bij, zoals in de Hoornaertstraat, waar voetgangers, fietsers en automobilisten de straat delen. De volgende woonerf is de Vandervleetstraat. Maar ook grote straten zoals de Theodorstraat renoveren we met speciale aandacht voor veiligheid en ontmoetingsruimte. De voetgangers- en fietsersbrug over de Toussaintstraat, waarvoor we subsidies binnenhaalden bij het Fietsfonds van de Koning Boudewijnstichting, zal het comfort van de actieve weggebruikers aanzienlijk verhogen.

Kinderen, bejaarden, personen met beperkte mobiliteit zijn voor ons een essentiële doelgroep. Maar een heraanleg die goed is voor hen, is goed voor alle bewoners. De circulatieplannen waar we aan werken, en waarvan al een deel werd geconcretiseerd, zoals de eenrichting in een deel van de Leopold I straat en de nieuwe eenrichtingsstraten in de Odon Warlandwijk, moeten een deel van het transitverkeer tegen gaan zonder de toegankelijk voor buurbewoners te veel te hinderen. Het zorgt voor minder autoverkeer in de wijken en meer plek voor actieve vervoersmodi. Meer respect voor de snelheidslimiet ook, aangezien automobilisten vaak rustiger rijden in hun eigen wijk en sneller wanneer ze op doortocht zijn.

Terug naar de hoofdpagina

 

 

Sécurité routière

A la mi-2020, la plupart des rues de Jet étaient déjà en zone 30 et à partir de 2021, grâce à la Ville 30, ce sera le cas sur l'ensemble du territoire, à l'exception de 2 axes majeurs. Elle rend la ville plus sûre et plus agréable pour tous. Dans un certain nombre d'endroits, nous avons visualisé la ville 30 par des interventions telles que de larges bordures de trottoirs, des plateformes, un environnement scolaire plus sûr et des carrefours plus sûrs. 

 

La piste cyclable sur Crocqlaan a été rénovée. Des zones résidentielles ont également été ajoutées, comme dans la rue Hoornaert, où piétons, cyclistes et automobilistes partagent la rue. Le prochain woonerf, bientôt, sera rue Vandervleet. Nous rénovons également de grandes rues comme la rue Theodor, en accordant une attention particulière à la sécurité et aux espaces de rencontre. 

La ville à 30km/h, pistes cyclables rénovées av. Crocq, transformation du rond-point du Pannenhuis en place verdurisée, rue C. Hoornaert réaménagée en zone de rencontre… nous rendons la ville plus sûre pour les usagers les plus vulnérables: les enfants, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite. Le nombre de voitures partagées a doublé, une alternative économique et écologique pour les conducteurs occasionnels.

Retour à la page principale

bal_1.5x.png
bottom of page