top of page
bird2_1.5x.png
Pocketparks

Ons programma voor 2018 zette in op de ontwikkeling van groene ruimten, vooral in het zuiden van de gemeente, het deel van de gemeente met het minste groen en ontmoetingsruimte.
 

In het kielzog van de eind 2018 begonnen werkzaamheden: 

 • is de rotonde Pannenhuis omgetoverd tot een boomrijk, gebruiksvriendelijk Pannehuisplein (met 9 bijkomende bomen).

 • In 2020 werd in de Jules Lahaye-straat een pocket park aangelegd met nieuwe bomen en banken.

 • In het kader van het duurzaam wijkcontract zal de Essegem-site zelf de komende drie jaar worden omgevormd tot een park. De landschapsarchitect die dit moet concretiseren is net aangesteld. 

 • Na de mobilisatie van burgers en verenigingen rond de Amnesty-rotonde in de zomer van 2020, vormt de mobiliteitsstudie voor de Lecharlierwijk een mogelijkheid om dit gebied in de toekomst te ontwikkelen tot een pocketpark. 

 • In december 2021 wordt in het zuiden van Jette, tussen de Serkeynlaan en de Ongenastraat, een microbos aangelegd. Het wordt aangeplant met de kinderen en bewoners van de buurt, zal een oppervlakte hebben van ongeveer 300 m2 en maar liefst 900 bomen tellen. 

 

Meer in het algemeen is het ook belangrijk om het aantal bomen in de openbare ruimte te verhogen. Hoewel elk jaar bomen moeten worden omgehakt, zijn er vooral veel herplantingen en nieuwe aanplantingen geweest. In 2021 zijn 4.500 struiken - waaronder eetbare fruitbomen - geplant, zijn 65 bomen op de weg herplant en zijn er 31 bijgeplant. 
Deze inspanning zal in de tweede helft van de legislatuur worden voortgezet met de uitvoering van het Bomenplan dat momenteel wordt opgesteld (hiervoor is een persoon aangeworven). Het plan voorziet extra bomen in de straten en andere initiatieven om de kroonlaagindex te verhogen, het effect van hittegolven te verminderen en de biodiversiteit te vergroten. Voorafgaand aan het bomenplan werd een kadaster van de gemeentelijke bomen opgesteld, wat een beter beheer en een betere kennis van ons bomenbestand mogelijk maakt. 

Terug naar de hoofdpagina

Pocketparks

Notre programme de 2018 attirait l’attention sur l’importance de développer des espaces verts, essentiellement dans le sud de la commune, partie la moins généreuse en espaces de respiration.

Après trois années de travail :

 • dans la foulée du chantier entamé fin 2018, le rond-point du Pannenhuis s’est transformé en place arborée et conviviale (avec 9 arbres plantés)

 • un pocket park a vu le jour en 2020 rue Jules Lahaye, avec de nouveaux  arbres plantés et des bancs.

 • l’intérieur du site Essegem sera transformé en parc dans les trois années qui viennent. Le paysagiste vient d’être désigné. 

 • suite à la mobilisation citoyenne et associative autour du rond-point Amnesty à l’été 2020, l’étude de mobilité du quartier a pris cette préoccupation en compte et rend possible l’aménagement futur de ce lieu en pocket park. 

 • une micro-forêt verra le jour dans le sud de Jette fin 2021 , entre l’avenue JB Serkeyn et la rue Ongena. Elle sera plantée cet hiver avec les enfants et habitants du quartier. D’une superficie de 300 m2 environ, elle comptera 900 arbres.

  De manière plus générale, il est important également d’augmenter le nombre d’arbres partout dans l’espace public. Si des arbres doivent être coupés chaque année, de nombreuses replantations ont eu lieu ainsi que de nouvelles plantations. 

  Au bilan de l’année 2021, 4500 arbustes – dont des arbustes à fruits comestibles – ont été plantés, ainsi que  65 arbres replantés en voirie et 31 ajoutés. 

  Cet effort se poursuivra en deuxième partie de législature avec la mise en œuvre du Plan Arbre actuellement en cours de rédaction (une personne a été recrutée à cet effet). Le plan comprendra notamment la plantation d’arbres en voirie et d’autres initiatives visant à augmenter l’indice de canopée, à réduire l’impact des canicules, à augmenter la biodiversité. Préalablement au Plan Arbre, une cartographie des arbres communaux a été réalisée, qui permet une meilleure gestion et une meilleure connaissance de notre patrimoine arboré. 

Retour à la page principale

bottom of page