top of page
spark_1.5x.png
Energie

Grâce au Programme SolarClick de Sibelga en 2018, nous avons équipé le toit de l’école Arbre Ballon d’une grande installation photovoltaïque, suivie d’une seconde sur le Centre Omnisports en 2019, et une troisième sur les toit de l’école Van Asbroeck en 2020.

La transition énergétique est en marche dans le charroi communal: réduction du nombre de véhicules, remplacement des anciens véhicules diesel par véhicules électriques et des vélos cargos.

La commune participe à des achats groupés d'énergie 100% renouvelable via la centrale d'achat EnerClick de Sibelga.

 

Un Plan Climat municipal est en cours d'élaboration et contient des objectifs ambitieux de réduction drastique des émissions de CO2 tant de l'administration que du patrimoine municipal. 

 

Retour à la page principale
 

Energie

Dankzij het SolarClick-programma van Sibelga hebben we in 2018 het dak van de Arbre Ballon-school uitgerust met een grote fotovoltaïsche installatie, gevolgd door een tweede op het Omnisportcentrum in 2019, en een derde op het dak van de Van Asbroeck-school in 2020.

 

In het gemeentelijk wagenpark is de energietransitie aan de gang: vermindering van het aantal voertuigen, vervanging van oude dieselvoertuigen door elektrische voertuigen en bakfietsen.

De gemeente neemt, via de aankoopcentrale EnerClick van Sibelga, deel aan groepsaankopen van 100% hernieuwbare energie.

 

Een gemeentelijk Klimaatplan is in opmaak en bevat ambitieuze doelstellingen voor het drastistisch reduceren van de CO2 emissies van zowel de administratie als het gemeentepatrimonium. 

Terug naar de hoofdpagina 

bottom of page