top of page
Search

Na de raadpleging van juni 2023 herhalen de ecologisten hun verzet tegen de verbreding van de Ring.

Tegen alle verwachtingen in handhaaft Vlaanderen zijn plan om de Ring te verbreden naar 8 rijstroken tussen Asse en Machelen. Een wens uit een ander tijdperk.

De verbreding brengt de inspanningen van de gemeente om van Jette een aangename plek om te wonen te maken in gevaar. De bescherming van de toegangswegen tot de scholen en de beperking van het doorgaand verkeer in de wijken komen in het gedrang. Het extra verkeer dat door de verbreding wordt gegenereerd, zal files en opstoppingen veroorzaken op de hoofdverkeersaders en in de woonwijken.

In het kader van de uitwerking van het dossier werd op 30 juni een raadpleging georganiseerd door het Vlaamse Gewest. Deze raadpleging had betrekking op de wijziging van de ruimtelijke ordening van het door het verbredingsproject getroffen gebied (GRUP). Er werden nog geen concrete plannen of projecten besproken.


In het kader van deze raadpleging diende de gemeente Jette (waar de ecologisten een actieve meerderheid vormen) een zeer duidelijk advies in, dat klinkt als een waarschuwing aan de Vlaamse regering. Er staat: "Het College blijft aandringen op een duidelijke, gekwantificeerde en objectieve studie die de toename van het verkeer dat Brussel binnenkomt als gevolg van deze uitbreiding en de cumulatieve impact van de sluiting van afrit 8 op de gemeente Jette evalueert! (...).


De gemeente vraagt ook om betrokken te worden bij een win-win oplossing.


"Als er geen win-win-overeenkomst wordt bereikt, behoudt de gemeente Jette zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die ze nodig acht om dit transitoverschot op haar grondgebied te vermijden. Onder de opties die al besproken werden, is het terugbrengen van de Tentoonstellingslaan (van Wemmel tot Jette) tot één rijstrook een serieuze optie. Deze vermindering van het aantal rijstroken zou ook in lijn zijn met andere gewestelijke beslissingen (Reyers, Charles-Quint, Wetstraat, enz.). De gemeente Jette zal ook niet aarzelen om gerechtelijke stappen te ondernemen om elke beslissing of handeling aan te vechten die indruist tegen de geldende regelgeving inzake milieubescherming, samenwerking of gebruikelijke stedenbouwkundige procedures.


De Brusselse regering heeft ook een advies uitgebracht.


In haar advies erkent de Brusselse regering de noodzaak om bepaalde bestaande problemen aan te pakken: vervallen infrastructuur, gebrek aan verkeersveiligheid, de ring als barrière voor actieve transportmodi, enz. Anderzijds maakt de Brusselse regering zich zorgen over het voornemen om de ring tussen Asse en Machelen te verbreden tot 2x4 rijstroken. Er zijn ook bedenkingen geuit bij de plannen om afritten 7a, 8 en 9 aan te passen. De Brusselse regering heeft aangeboden om samen met Vlaanderen te werken aan een project dat rekening houdt met de bestaande problemen en tegelijk tegemoet komt aan de Brusselse bedenkingen.


Ondervraagd door Jets parlementslid Thomas Naessens (Ecolo) in het parlement op 30 juni naar aanleiding van het advies van het Brussels Gewest, herhaalde minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt haar totale verzet tegen een verbredingsproject, in zoverre het onverenigbaar is met de Brusselse (en Vlaamse) doelstellingen 'klimaat' en 'luchtkwaliteit'. Bekijk hier de video (op 30 min en 30 sec) https://www.youtube.com/watch?v=dskP_Ku5D3g


Conclusie


Tot slot zijn de ecologisten van het Brussels Gewest in het algemeen en van de gemeente Jette in het bijzonder gekant tegen de plannen om de Ring te verbreden. Toch willen ze in het belang van de samenwerking de dialoog met Vlaanderen voortzetten en roepen ze het Vlaamse Gewest op om hierover een gezamenlijk project uit te werken.


Indien nodig zullen alle juridische middelen worden ingezet om de rechten van Jettenaren op een fatsoenlijk leven te laten gelden.
11 views0 comments

Comments


bottom of page