top of page
Nederlandstalige cultuur

Cultuur stimuleert ontmoeting, talentontwikkeling, verwondering. Het belang ervan is dan ook niet te onderschatten. Jette groeide uit tot een baken in Noord-West Brussel. Of het nu gaat om activiteiten in een zaal, in een tijdelijk leegstaand gebouw of in de openbare ruimte, steeds leggen we de nadruk op laagdrempeligheid en diversiteit, gekoppeld aan kwaliteit

 

Partners met een plan

Bij het begin van de legislatuur werkten we een Lokaal Cultuurbeleidsplan 2020-2025 uit, met als accenten: laagdrempeligheid en toegankelijkheid gecombineerd met kwaliteit, cultuur in de openbare ruimte en de verschillende wijken, oog voor diversiteit en voor ieders talent.

De basispartners van het cultuurbeleidsplan zijn de gemeentelijke cultuurdienst, GC Essegem en de bibliotheek. Vanzelfsprekend werken Nederlandstalige en Franstalige cultuur ook samen, bvb voor het Artiestenparcours of Firm Artlab. En verder is er de belangrijke bijdrage van de vele verenigingen, zowel traditionele verenigingen als nieuwe intiatieven. En van de vele kunstenaars, waarbij we lokaal talent ondersteunen.

 

Continuïteit en vernieuwing

Een cultuurbeleidsplan vertaalt zich in concrete acties op het terrein. De leidraad daarbij was een evenwicht tussen continuïteit en vernieuwing. Kwaliteitsvolle activiteiten die Jette op de kaart zetten, zoals het straattheaterfestival Voenk en Wintervoenk of zoals Klassiek in de Abdij hebben we verder gezet.

Maar we grepen ook nieuwe opportuniteiten. Met Firm Artlab creëerden we een gemeentelijke vzw die in een leegstaand gebouw atelierruimte bood aan kunstenaars, maar ook een plek voor Jettenaren en verenigingen met goesting in cultuur.

De combinatie van traditie en vernieuwing geldt ook op het niveau van de verenigingen. Tradtitionele culturele of seniorenverenigingen kunnen beroep doen op subsidies, maar er zijn ook projectoproepen voor nieuwe of tijdelijke initiatieven, bvb in het kader van Quartier Cultuur of speelstraten.

 

In cultuurhuizen, in tijdelijke gebouwen en op straat

Samen met studiebureaus, bereidt de gemeente de renovatie van een aantal culturele gebouwen voor en zoekt hiervoor subsidies: de muziekacademies, de bibliotheken, het Centre Armillaire, de abdij. Het dossier van de Nederlandstalige muziekacademie zit bijna in de fase van de vergunning. Zo zal onze kwaliteitsvolle academie binnenkort over een kwaliteitsvol gebouw kunnen beschikken. De VGC investeerde in GC Essegem. Dankzij het duurzaam wijkcontract Magritte komen in de Esseghemwijk twee extra buurthuizen en een fietsherstelcafé.

Maar ook onverwachte ruimtes kunnen een meerwaarde bieden voor culturele of socio-culturele activiteiten. Firm Artlab in de Lecharlierlaan, CBO in de Jetsesteenweg, Mona op het Spiegelplein, Staytion op het stationsplein. Wij zien deze tijdelijke invullingen als een grote meerwaarde voor de gemeente. Bij Firm was de gemeente zelf initiatiefnemer, bij de andere projecten is onze inbreng er eerder één van steunen, faciliteren en samenwerken.

Vanzelfsprekend heeft cultuur ook een plaats in de openbare ruimte, met activiteiten zoals Voenk, dankzij fresco’s of mozaïektegels, playcation en speelstraten. In het centrum van de gemeente, maar ook in de wijken.

 

De hedendaagse bib: zoveel meer dan boeken

Onze bib is naast de plek waar je boeken vindt, ook een ontmoetingsplaats geworden, een plek voor activiteiten. Dankzij de zadenbib en de erfgoedbib brengt de bibliotheek mensen samen rond een natuur of erfgoed. Vrijwilligers spelen daarbij een belangrijke rol. Ook voor het aanvullen van de collectie nodigden we gebruikers uit om, als curator voor een bepaalde afdeling, mee te werken aan de uitbouw van de bibliotheek.

De bib is, samen met de brede school, een hefboom voor het creëren van gelijke kansen. De Kinderen vinden er hun weg dankzij de klasbezoeken en via hun enthousiasme proberen we de ouders te bereiken. Dankzij het project Taalprikkels (binnengehaald dankzij een goed uitgewerkt kandidatuurdossier) en de collectie in vreemde talen zetten we in op diversiteit en gelijke kansen.

 

Nederlandstalig onderwijs

Onze gemeentelijke scholen staan garant voor kwaliteit. Dankzij de brede school leggen we de link tussen onderwijs en vrije tijd en werken we aan gelijke onderwijskansen. De gemeente investeert eveneens in gebouwen. Elke kind heeft het recht onderwijs te hebben in een kwaliteitsvol gebouw met een aangename, voldoende groene speelplaats. De verlaging van het energiegebruik van onze scholen maakt deel uit van het gemeentelijk klimaatplan.

 

Avontuurlijke speelplaatsen

De kinderen van scholen Van Asbroeck en Vande Borne kunnen zich sinds deze legislatuur ontspannen op een avontuurlijke, kwaliteitsvolle speelplaats, net als de kinderen van Poelbos. De speeltijd is essentieel voor een goed leertraject.

 

Een nieuwbouw voor Poelbos en voor de muziekacademie

Onze Nederlandstalige muziekacademie levert topkwaliteit en ziet haar leerlingenaantal spectaculair stijgen. We zochten en vonden middelen om hen een kwaliteitsvolle infrastructuur te kunnen aanbieden. Dankzij subsidies van Vlaanderen en de VGC kunnen we in de toekomst de werken starten voor een gebouw met specifieke ruimtes voor de muziekacademie (daar waar de academie vandaag alle ruimtes deelt met de dagschool)

De bouw van de uitbreiding van school Poelbos is volop bezig. De doelstellingen zijn meervoudig. We verhogen het aantal onderwijsplaatsen met ongeveer 200. Maar we garanderen ook aan alle kleuters uit de derde kleuterklas van ons gemeentelijk onderwijs dat ze kunnen doorstromen naar een plekje in de lagere school, wat de stress bij ouders en kinderen wegneemt. Tot slot schrappen we wijkklassen waar de infrastructuur te wensen over laat (bvb Florair waar het klaslokaal eigenlijk de gang is) en zorgen we voor een kwaliteitsvolle klas voor elk kind en een stap vooruit in het klimaatneutraal maken van onze gemeentelijke gebouwen.

 

Iedereen mee dankzij de brede school

De brede school legt de link tussen de school en de schoolomgeving, tussen de school en de buitenschoolse activiteiten. Jette heeft een goede brede schoolwerking wat een enorme hefboom is voor het creëren van gelijke onderwijskansen.

De brede school leidt leerlingen toe naar de muziekacademie, de bibliotheek, de jeugdbeweging, GC Essegem.

In het kader van de Brede school startten we begeleide voetgangersrijen van school naar de muziekacademie.

 

Afvalvrije school

Op termijn moeten alle scholen afvalvrij worden. In Van Asbroeck experimenteerden we met het concept afvalvrije school. Gedaan met aluminiumfolie, verpakte koekjes of plastiek flesjes. Leerkrachten en leerlingen kregen hiervoor begeleiding van Good Planet.

 

Uitdagingen

School Vande Borne is onze oudste schoolgebouw en kampt met heel wat onverwachte infrastructuurproblemen. We moeten dus op zoek naar extra middelen.

In ons programma stond ook dat we werk wilden maken van immersie-onderwijs. Dat is niet gebeurd owv de Covid-periode, die ons verplichtte onze prioriteiten te herzien. Het positief aan de slag gaan met het feit dat Nederlandstalige en Franstalige scholen elkaars buur zijn, blijft een uitdaging.

Maar dé grote bedreiging voor het onderwijs is het leerkrachtentekort. Zonder gemotiveerde leerkrachten geen kwaliteit en geen gelijke onderwijskansen. Wij hebben fantastische directies en dat maakt al een heel verschil, maar een gemeente heeft verder niet zoveel hefbomen.

bottom of page