top of page
Realisaties Mobiliteit 2018 - 2024

 

Gezonde lucht en verkeersveiligheid zijn twee basisrechten. Twee zaken ook die nog niet verworven zijn, zeker niet voor de meest kwetsbare groepen. We maakten er deze legislatuur werk in samenwerking met het gewest en met de nadruk op de schoolomgeving.

 

De openbare ruimte in een stad is beperkt. Investeren in aangename steden die de uitdagingen inzake klimaatopwarming, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid aankunnen, houdt in dat we de beschikbare openbare ruimte eerlijker moeten verdelen en meer plaats geven aan de alternatieven voor de wagen: voetgangers, fietsers, openbaar vervoer.

We maken er werk van in overleg met gewest, MIVB, verenigingen en burgers.     

 

Een veilige en gezonde schoolomgeving

 

De directe omgeving van de school

De schoolstraat Verbeyst, in 2019 opgestart na een Filtercafé, verbetert de luchtkwaliteit voor de meer dan 2.600 leerlingen van Sint-Pieterscollege en collège St-Pierre. 

Een schoolstraat is een straat waar gedurende een periode geen auto’s mogen binnen rijden. Ze draagt ertoe bij dat meer kinderen veilig naar school stappen, fietsen en het openbaar vervoer nemen. In het kader van de werken aan de Theodorstraat is de schoolstraat voorlopig on hold gezet om het draagvlak te behouden. Zodra we kunnen, starten we terug op.

Aan de Schapenweg startte op 9 juni 2023 een schoolstraat in samenwerking met Les Prés Verts. De nieuw aangeworven coördinator ‘scholen’ van de gemeente zorgde voor een charter met duidelijke afspraken met de school en de buurt. 

Ook in de Loossensstraat maken we, eenmaal de werken aan de school afgerond zijn, werk van een schoolstraat en op die manier van een gezondere schoolomgeving, waar ontmoeting centraal staat. Door de knip op het kruispunt Lahyestraat - Essegemstraat en Dapperheidsstraat is het transitverkeer verminderd. Eigenlijk hadden we het deel van de Loossensstraat aan school Brel liefst omgevormd tot een voetgangerszone. Het is uiteindelijk een schoolstraat geworden, als compromis binnen het College.

Het beheer van schoolstraten is niet eenvoudig. Politie en preventiedienst kunnen geen permanente rol op zich nemen, maar helpen indien nodig. We gingen op zoek naar de meest efficiënte barrière en werkten een beperkt aantal uitzonderingsregels uit om de gedragenheid in de buurt te vergroten.

Daar waar geen schoolstraat is, is het vaak chaos voor en rond de schoolpoort. Sommige automobilisten rijden zo dicht mogelijk bij de poort en zetten kinderen af in dubbele file, op het trottoir, op het zebrapad. We maakten werk van een sensibiliseringscampagne is samenwerking met de scholen en zorgden voor politiecontrole aan de schoolpoort. Maar gedragswijziging is een werk van lange adem.

Op de site van scholen Van Asbroeck komt een extra gebouw voor de muziekacademie. We gebruiken de komst ervan alle straten die met een in- en uitgang naar de school veiliger te maken. Deze herfst starten we met een participatief traject.

 

De weg naar school

 

Willen we meer leerlingen stimuleren om te voet, met de fiets of met het openbaar naar school te komen, dan moet de route zo veilig mogelijk zijn. Hieronder een paar voorbeelden.

 

In de Leopold I straat verbeterde de situatie voor St-Michiel en St-Michel dankzij het omvormen tot een eenrichtingsstraat met tegenrichting voor fietsers en bussen. Het deel van de Leopold I straat tussen de De Smet De Naeyerlaan en het Spiegelplein wordt heraangelegd met een veilige tegenrichting fiets en comfortabele voetpaden. Het deel tussen de Woestelaan en Laken blijft voorlopig problematisch. De MIVB heeft wel al een bouwvergunning op zak voor een heraanleg die plaats zal vinden in 2025.In de Theodorstraat is de situatie na de werken veel aangenamer en comfortabeler: met brede voetpaden, toegankelijke tramhaltes en een zichtbare aanduiding van de vier scholen in de straat.

Voor een fietspad op de Heilig Hartlaan haalden we subsidies binnen dankzij het Bike Fonds van de Koning Boudewijnstichting. Daarmee zal een missing link worden weggewerkt tussen enerzijds de Crocqlaan en anderzijds de as Woeste-Ontmijners-Secretin. We hebben de bouwvergunning intussen op zak. Ook de oversteken op de Heilig Hartlaan gaan we verbeteren.

 

In het kader van de Brede School werkten we aan een dossier van voetgangersrijen tussen de school en de muziekacademie. Een mobiliteitsmaatregel, maar ook een zaak van gelijke kansen.

 

Een recordaantal dossiers die de verkeersveiligheid verhogen

 

Kruispunten en oversteekplaatsen

 

De gemeente Jette was in 2022 en 2023 recordhouder wat betreft het aantal ingediende en goedgekeurde kleine dossiers verkeersveiligheid. Een aantal hiervan verbeteren de weg naar en van school. De heraangelegde kruispunten Wilgstraat – Huybreghtsstraat en Biernauxstraat – Huybreghtsstraat bvb. Of het kruispunt Mohrfeldstraat – Volralstraat.

 

De strijd tegen snelheidsovertredingen

 

De Stad 30 is een grote stap voorwaarts richting een verkeersveilige stad. Op het moment van de invoering waren zo goed als alle Jetse gemeentewegen reeds 30km/u, maar het invoeren van de 30km/u als regel zorgde voor meer duidelijkheid. Tegelijkertijd blijft sensibilisering en handhaving noodzakelijk. We werken samen met de politie voor de controle van straten waarvan we weten dat er te snel gereden wordt. Dankzij gewestelijke subsidies kochten we preventieve snelheidsaanduiders aan. Maar we investeerden ook in repressieve radars, in de Bonaventurestraat en, in de toekomst, in de Lahayestraat en de Leon Theodorstraat.

 

Aanwervingen voor verkeersveiligheid

 

Eveneens dankzij gewestsubsidies konden we een halftijdse persoon aanwerven die met en voor de scholen werkt rond verkeersveiligheid.

 

In het kader van het Gewestelijk Plan Verkeersveiligheid konden we dankzij gewestsubsidies een medewerker aanwerven. Deze helpt bij het uitwerken van een gemeentelijk plan verkeersveiligheid. Daarvoor kan hij zich baseren op het werk dat we eerder al deden om het SAVE-label te behalen. Dit is een label uitgereikt door de vereniging van Ouders van slachtoffers van een verkeersongeval. Jette is de eerste Brusselse gemeente die dit label ontvangt.

 

Meer plaats voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer

We maakten werk van aangename voetgangerstracé’s met banken op regelmatige afstand, zodat senioren of ouders met kinderen even kunnen rusten. Bredere trottoirs ook, waar je elkaar makkelijk kan kruisen, ook met een boodschappentas of buggy. In het Noorden van de gemeente maakten we werk van aangename short cuts, trage wegen voor voetgangers en comfortabele trappen tussen de Clos Jecta en de Liebrechtslaan of de Dileghemdreef en de Dikke Beuklaan. Bij de heraanleg van kruispunten letten we erop dat de straat zo smal mogelijk is aan het zebrapad en dat er podotactiele tegels zijn voor slechtzienden en geen borduren voor rolstoelen. Een aantal straten werd heraangelegd als woonerf,waarbij de Hoornaertstraat het beste voorbeeld is omdat de straat echt uitnodigt de straat te delen.

 

De fiets is in opmars, ook in Jette. 

 

We creëerden een aantal bijkomende fietsstraten, renoveerden het fietspad op de Crocqlaan en haalden een subsidie van het Bike Fonds van de Koning Boudewijnstichting binnen voor een fietspad op de Heilig Hartlaan en de brug over de spoorweg, een dossier waarvoor we intussen een vergunningsaanvraag indienden. Een ander dossier, eveneens met middelen van het Bike fonds, dat al gerealiseerd is, is de voetgangersen fietserbrug over de Toussaintstraat, ingehuldigd in september 2023. In het kader van de werken Kerkhof van Jette, kwam er een fietspad langs de Ontmijnerslaan, Secretinlaan en een deel van de De Smet De Naeyerlaan. Tegelijkertijd beseffen we dat het werk niet af is. Het deel tussen de basiliek en de Leopold I straat bvb heeft nog geen veilige fietsinfrastructuur terwijl dit absoluut  We ontwikkelden een netwerk van fietsbogen in alle straten, met prioriteit voor scholen, culturele centra en openbare gebouwen. Wat de beveiligde fietsparkeerplaatsen betreft zit Jette in de top wat betreft fietsboxen. Maar we maken ook werk van grote beveiligde buurtfietsenstallingen, de eerste daarvan opende in de garage van Viva Jette. Een volgende komt in de Lahayestraat en op de parking van het Omnisportcentrum. De vergunning hebben we reeds op zak.

Om de aanschaf van een elektrische fiets te promoten (en zo fietsgebruik voor langere of meer heuvelachtige afstanden) konden de Jettenaren jarenlang rekenen op een gemeentelijke premie. Nadien focuste de premie zich op de aanschaf van een nieuwe of tweedehands bakfiets. Ook in gemeentelijke diensten (bibliotheken, openbare netheid), deden bakfietsen hun intrede. Met Cambio voerden we vruchtbare gesprekken waardoor in de parking onder het Spiegelplein 3 deelbakfietsen beschikbaar zijn.  De administratie zelf geeft het goede voorbeeld met de vervanging van auto’s door bakfietsen voor de dienst Netheid en de Plantsoendienst.

 

Jette is een actieve, volontaristische partner van de MIVB die inzet op een betere reissnelheid en comfortabeler bus- en tramhaltes. Tram 9 was van dag 1 een groot succes met 10.000 reizigers per dag. De werken in de Theodorstraat, noodzakelijk owv de versleten tramsporen, gebruikten we om voetgangers meer plaats te geven en de schoolomgevingen te beveiligen. De halte Kerkhof van Jette werd een echte mobiliteitshub waar je gemakkelijk switcht tussen tram 51, 62, 93 en 19. De Heymboschlaan wordt heraangelegd met een fietspad aan de kant van de helling. We kijken uit naar de werken aan Belgica in het kader van de nieuwe tram 51 naar Tour & Taxis en het Noordstation. Telkens vormen de werken van de MIVB een gelegenheid om ook het comfort van voetgangers en fietsers te verbeteren.

Eveneens belangrijk: de bus- en tramhaltes die werden (her)aangelegd op een manier die het op- en afstappen mogelijk maakt voor personen met een handicap en comfortabeler maakt voor ouders met een buggy of boodschappentas. 

Ook met de NMBS werken we actief samen. We onderhandelden een gebruik van de parking achter het station om de parkeerdruk in de buurt te verminderen, maar ook voor de installatie van fietsboxen, in afwachting van werken die zullen zorgen voor meer beveiligde fietsinfrastructuur. De gemeente maakte deel uit van de jury voor de tijdelijke invulling van station door de vzw Staytion. Met de groenen van Noord-West Brussel drongen we aan om het treinaanbod te verhogen, wat zich vertaalde in het transportplan 2023-2026.

 

Meer deelwagens en een coherent parkeerbeleid

 En voor wie vaststelt dat, dankzij de mix van duurzame vervoersmodi, heel wat trajecten kunnen zonder de wagen, verhoogden we het aantal deelwagens zodat iedere Jettenaar een Cambiostation op wandelafstand heeft. In 2023 verhoogden we het aantal Cambiostations van 14 naar 21, goed voor een 60tal wagens. Deze legislatuur verdubbelde het aantal Cambiowagens  in de gemeente. Via infomomenten maakten we de autodeelsystemen beter bekend en gingen we op zoek naar ambassadeurs. We ondertekenden het charter Inclusief Autodelen en engageren ons doelgroepgerichte acties op touw te zetten.

We zijn er ons van bewust dat het vinden van een parkeerplaats niet evident is. De voornaamste reden hiervoor is de bevolkingsgroei. Maar er verdwenen ook parkeerplaatsen omdat we kiezen voor een eerlijker verdeling van de openbare ruimte tussen de verschillende vervoersmodi en voor een vergroening van de openbare ruimte. Door het reglementeren van alle parkeerplaatsen (blauwe of betalende zone met uitzondering voor bewonerskaarten, professionele kaarten of bezoekerstickets) ontmoedigen we auto’s van buiten de wijk en beschermen de bewoners. Door het verhogen van de prijs van, vooral de tweede, bewonerskaart, willen we bewoners doen nadenken over de noodzaak van een (tweede) wagen. Maar we zorgden ook voor alternatieven buiten de openbare weg. Via Be.park kunnen grootwarenhuizen hun parking ’s avonds verhuren aan bewoners. Met de NMBS onderhandelden we gratis parkeerplaatsen in het weekend en ook in de week tussen 17 en 8u. De bewoners van de Theodorstraat, waar bijna alle parkeerplaatsen verdwijnen voor tram en voetgangers, konden beroep doen op een premie voor de parking onder het Spiegelplein. 

En wat met de circulatieplannen?

Het doel van circulatieplannen is wijken rustiger en veiliger te maken, met minder transitverkeer. Ze maken de alternatieven voor de wagen aantrekkelijker, maar zijn eigenlijk ook positief voor buurtbewoners die wel een auto nodig hebben.

In de Odon Warlandwijk realiseerden we een circulatieplan. Ook met kleine knips zoals aan het kruispunt Lahayestraat-Rechtvaardigheidsstraat-Essegemstraat hebben we ingezet op minder transitverkeer in de Jetse wijken. 

Het grote circulatieplan Lecharlier konden we helaas niet uitvoeren. Te veel weerstand, te weinig draagvlak, ook binnen de meerderheid, voor een project dat nochtans oorspronkelijk aanvaard was door diezelfde meerderheid. Vanzelfsprekend was dat voor Ecolo-Groen een teleurstelling, zeker gezien de resultaten op plaatsen waar het college wel heeft doorgezet, zoals Brussel-Stad, maar ook in onze Jetse wijken waar we wel werk konden maken van een circulatieplan. Het verhaal is echter niet af. Een stukje van dat plan dat intussen wel is uitgevoerd is het afsluiten van de overstreek van de trambedding op de Jetselaan ter hoogte van de de Mertenlaan. Dit was een noodzakelijke ingreep die de verkeersveiligheid verhoogt, maar die tegelijkertijd ook de fluiditeit van zowel tram als auto bevordert.

De Broustinlaan werd zowel aan de kant van Ganshoren als Jette afgesloten voor transitverkeer. Door het afsluiten van de Broustinlaan ter hoogte van de Jetselaan is er trouwens al minder verkeer in de Lecharlierwijk. Het afsluiten laat ons ook toe de Broustinlaan heraan te leggen met een aangename promenade op de middenberm. De vergunninsaanvraag is intussen ingediend.

Het Lokaal Mobiliteitscontract Dielegem raakte, als coherent mobiliteitsplan, niet verder dan het niveau van diagnostiek en studie. Ook hier konden we deeltjes uitvoeren. Het vergunningsdossier voor het fietspad op de Heilig Hartlaan bvb. Maar ook het in eenrichting plaatsen van de Huybreghtsstraat. Ook dit verhaal zetten we in de toekomst graag verder, in overleg met bewoners.

 

Deelsteps en – fietsen

Deelsteps en – fietsen maken deel uit van de mobiliteitsmix en zijn bij momenten zeer handig. Wanneer ze echter voetgangers hinderen worden ze een deel van het probleem ipv een deel van de oplossing. Een reglementering was dus noodzakelijk. In overleg met het gewest maakten we werk van verplichte dropzones.

 

 

Onze strijd tegen de verbreding van de Ring

Vanzelfsprekend blijven wij ons verzetten tegen de buitenproportionele plannen van het Vlaamse Gewest om de capaciteit van de Ring te verdubbelen en het aantal rijstroken in Jette te verhogen. Ecolo en Groen zijn de enige partijen die hier een coherent verhaal hebben, met hetzelfde standpunt op gewest- en gemeentelijk niveau.

bottom of page